ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Εγγραφή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Η σχολή λειτουργεί με τους κάτωθι κανονισμούς.

Χριστίνα Μπλαχούρα ο Γραφίστρα 694765977

1) ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για κάθε μαθητή. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου.

2) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται μέχρι της 10ης έκαστου μήνα. Η φοίτηση είναι 10μηνη.
  • Εάν για κάποιο προσωπικό λόγο δεν παρακολουθήσετε τα μαθήματα για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα ο μήνας πληρώνεται κανονικά.
  • Σε περίπτωση διακοπής έχετε την υποχρέωση να επικοινωνήσετε με την γραμματεία.

3) ΑΡΓΙΕΣ
Ημέρες αργίας θεωρούνται οι ισχύουσες και για σχολεία κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης.
4) ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Σε περίπτωση απουσίας ο μαθητής οφείλει να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση της Σχολής.
5) ΤΜΗΜΑ
Το τμήμα το οποίο φοιτά ο μαθητής αλλάζει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (αλλαγή ωρών σχολείου ή εξαιρετική επίδοση του μαθητή).
6) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Επιτρέπεται, μόνο εφ' όσον συμφωνήσει η δασκάλα.
7) ΦΥΛΑΞΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ
Χρήματα ή τιμαλφή πρέπει να παραδίδονται στη Γραμματεία, διαφορετικά η Σχολή δεν ευθύνεται αν χαθούν,
8) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Οι μαθητές υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας ως προς την προσωπική τους καθαριότητα και των ρούχων, καθώς επίσης και των χώρων διδασκαλίας, αποδυτηρίων και μπάνιων.

Του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν γνώση υποχρεωτικώς, υπογράφουν οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών της Σχολής,

Ο/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, από τη σχολή χορού με σκοπό:

1) Την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Σχολή Χορού μας.
2) Την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (Newsletters) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Σχολή Χορού μας.
3) Τη δημοσιοποίηση των επιτυχιών (πχ. Αποτελέσματα εξετάσεων) από τη Σχολή Χορού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ιστότοπο της Σχολή Χορού, στον τοπικό τύπο, σε διαφημιστικά έντυπα, σε αλληλογραφία καθώς και στον χώρο της Σχολή Χορού μας.
4) Την τηλεφωνική επικοινωνία για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.
5) Τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από τη Σχολή Χορού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ιστότοπο της Σχολή Χορού, στον τοπικό τύπο, σε διαφημιστικά έντυπα, σε αλληλογραφία καθώς και στον χώρο της Σχολή Χορού μας. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Σχολή Χορού Ελένης Πίσιου «DANCE ACADEMY" (εφεξής «Εταιρεία») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα) των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία, ή σε περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορεί απευθυνθεί στην Εταιρεία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@danceacademy.gr.